Aller Media förbereder ett pressmeddelande som ska skickas ut efter mötet med berörda medarbetare nu på seneftermiddagen.