Enligt avhandlingen är politiker och företagsledare i svenska kommuner tätt sammanlänkade genom både professionella och informella personliga relationer, utan att för den skull vara ett enda stort exklusivt nätverk,

 Avhandlingen bygger på närmare 250 intervjuer med företagsledare, politiker och ledande tjänstemän i fyra västsvenska kommuner, och är den första stora vetenskapliga studien som med hjälp av social nätverksanalys undersöker betydelsen av svenska beslutsfattares personliga nätverk.  Ambitionen har varit att kartlägga vilka nätverk som beslutsfattares personliga relationer bildar och resultaten tyder på att informella kontakter i en stabil demokrati som den svenska   frstärker redan befintliga, formella sociala strukturer, snarare än att skapa ett parallelluniversum där makt skulle kunna utövas i det dolda.

–   Det tycks till exempel vara vanligt att företagsledare och kommunalråd träffas både i formella sammanhang och golfar ihop eller umgås på Rotary-luncher, säger Gergei Farkas i ett pressmeddelande.

Ett annat tema i arbetet har varit  att undersöka frågan om kvinnliga makthavare systematiskt missgynnas på grund av sitt kön.

– Glädjande nog har jag inte funnit något som helst stöd för det här i mina data, säger Gergei. Det stora problemet tycks fortfarande vara att kvinnor inte i samma utsträckning som män intar beslutsfattande positioner och inte att kvinnliga makthavare skulle ha sämre förutsättningar att utöva makt än deras manliga kollegor.

Avhandlingen heter: Essays on Elite Networks in Sweden: Power, social integration, and informal contacts among political elites