fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

#Baramänniska

Så jobbar byråerna för att förbättra arbetsmiljön

Publicerad: 4 april 2018, 07:49

Efter Resumés granskning om arbetsmiljön i byråvärlden svarar byråledarna på hur deras bolag jobbar för att förebygga arbetsmiljöproblem.

Ämnen i artikeln:

Perfect FoolsAnn YsténJungTove Langsethanr+1Jimmy RodhelindJoachim BerntzonNord DDBEdelmanBerntzonBylundPontus Karlsson

Thomas Nilsson

thomas.nilsson@resume.se


De senaste veckorna har Resumé lyft de problem med arbetsmiljö och stress som media- och kommunikationsbranschen lider av. Problemen är knappast unika för just vår bransch, även om mätningar indikerar på att de är speciellt utbredda inom just media- och kommunikation. Exempelvis visar en rapport från Unionen att så många som fyra av tio i branschen att den psykosociala miljön på arbetsplatsen är direkt dålig, detta i jämförelse med två av tio bland Unionens totala medlemmar. Endast en tredjedel beskriver den psykosociala arbetsmiljön som god.

Enligt fackförbunden Unionen och DIK har arbetsgivarna ett stort ansvar att jobba proaktivt med arbetsmiljön och hantera problemen redan innan de uppstår.

Nedan har Resumé samlat svar från en rad byråledare om hur just de jobbar med arbetsmiljön.

Joachim Berntzon, grundare & seniorkonsult, BerntzonBylund.

Vad har ni för policies för att förebygga hög arbetsbelastning och stress?

"Vår grundläggande policy är att arbetet ska utföras under vår arbetstid, d v s att vi verkar för att undvika övertidsarbete och sena nätter. Detta är en utmaning i branschen idag, när ledtider och budgetar är hårt ansatta. Men det är en viktig princip för oss."

Genomför ni regelbundet arbetsmiljöarbete och i så fall hur?

"Vi genomför en årlig undersökning kring hur personalen ser på arbetsmiljön"

Varför är det viktigt för er byrå att jobba med de här frågorna?

"Det hela är ganska enkelt, personalen är vår enda resurs och för att kunna prestera måste vi alla må bra."

Hur bra anser ni er vara på att se och fånga upp problem när de uppstår?

"Vi har en öppen kultur och förespråkar raka puckar, detta för att skapa så låga hinder som möjligt för att påtala när något
Inte står rätt till eller om en enskild medarbetare inte mår bra. Vi tror att vi ligger bra till i denna aspekt."

Tove Langseth, vd, NORD DDB.

Vad har ni för policies för att förebygga hög arbetsbelastning och stress?

"Dels har vi veckomöten på alla avdelningar där man diskutera och flagga om det är väldigt mycket på ett uppdrag och om extra hjälp kanske behövs. Kundansvariga har även ett ansvar för arbetsgruppen, att just lyfta om de ser tecken på att någon individ i visar tecken på överbelastning. Just att inte bara känna ansvar mot våra kunder utan även inåt i byrån, det tycker jag är jätteviktigt."

"Vi erbjuder även fri träning två förlängda luncher i veckan i form av boxning på boxningklubb samt utomhus med en PT. Träning har ju visat sig vara en otroligt bra metod för att undvika stress. Men det enligt mig kanske viktigaste för att i längden undvika stress och utbrändhet är bra planering, så att medarbetarna känner att de själva har kontroll över sin tillvaro och förstår vad som kommer krävas av dem, och när. Där försöker vi bli bättre genom att ha en person som endast jobbar med att planera beläggning och ha koll på hur mycket jobb som kommer krävas."

Genomför ni regelbundet arbetsmiljöarbete och i så fall hur?

"Ja, vi har en Bättre arbetsmiljögrupp (BAM), som regelbundet träffas och ser över arbetsmiljön."

Varför är det viktigt för er byrå att jobba med de här frågorna?

"Det är viktigt för alla arbetsgivare. Men just för en kreativ verksamhet som vår kanske det är ännu viktigare då jag är övertygad om att en sund arbetsmiljö gör människor både smartare och mer kreativa. Sen är det ju så att det är hög arbetsbelastning i perioder, men så länge man siktar mot att ha en rimlig vardag så brukar sådana toppar inte vara ett problem. Därför det oerhört viktigt att belägga personalen rätt och kunna fördela uppgifter för att det ska bli en bra balans över tid."

Hur bra anser ni er vara på att se och fånga upp problem när de uppstår?

"Vi kan definitivt bli bättre. Jag tycker det är viktigt att se till att man har en stämning på byrån som gör att människor bryr sig om varandra, för det underlättar ofta i just såna här frågor. När kollegor ser att någon har för mycket och flaggar för chefen – det är ofta bra i och med att många har svårt att själva flagga i tid."

"Det är lätt att jobba för mycket när man har kul, men det är ingen ursäkt för en arbetsgivare. Men jag tror absolut att vi skulle kunna jobba mer proaktivt med detta genom att belysa vikten av återhämtning och rätt arbetsbelastning så att färre hamnar i stressade och pressade situationer för ofta, som på sikt kan resultera i sjukskrivning. En annan aspekt av detta är också hur man som byrå förhåller sig till uppdragsgivare som själva har en dålig struktur och ger orimliga förutsättningar, då det kan vara en stor orsak till stress. För vår del är detta saker vi tar från fall till fall, men är helt klart en viktig sak att hålla ögonen på om man som byrå på riktigt vill få medarbetarna att må bra och hålla länge."

Pontus Karlsson, ICEO & partner, ANR BBDO.

Vad har ni för policies för att förebygga hög arbetsbelastning och stress?

"Vi har en policy som reglerar vårt arbete och hur vi förebygger stress. Värt att ta upp under denna punkt är att vi varje fredag har en genomgång av alla anställdas arbetsbelastning de kommande 3 veckorna och den är öppen för alla anställda. Utöver detta konkreta planeringsverktyg har vi också lunchyoga varje onsdag samt värt att ta upp en en uttalad "Mail och Mobilpolicy".

Genomför ni regelbundet arbetsmiljöarbete och i så fall hur?

"Detta regleras i arbetmiljöhandboken. Utöver löpande genomgång av arbetsbelastning varje vecka genomför vi skyddsronder med skyddsombud 2 ggr/år. Vi har vidare tydliga rapporteringsrutiner och krav på påföljande handlingsplan."

Varför är det viktigt för er byrå att jobba med de här frågorna?

"Vår tro är att en bra byrå börjar med vilka medarbetare vi attraherar och behåller samt vilken kultur vi bygger tillsammans."

"Rätt människor i rätt miljö bygger starka relationer med våra kunder. Det är fundamentet för att kunna göra skillnad på riktigt genom de arbeten vi gör och till sist byråns ekonomi. Ingen annan tågordning bygger en framgångsrik byrå på lång sikt."

Hur bra anser ni er vara på att se och fånga upp problem när de uppstår?

"Vi har polices, rutiner och handlingsplaner på plats. Och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra dessa. Det borgar för att vi är väl rustade men varje person och situation är unik så vi kan aldrig slappna av."

Ann Ystén, vd, Perfect Fools.

Vad har ni för policies för att förebygga hög arbetsbelastning och stress?

"Policys i all ära men det är hur man jobbar med frågorna i vardagen som är avgörande. Allt vad gäller välmående och därmed kvalitet är individuellt och därför är policys mindre intressanta. Stress kan uppstå utan för hög arbetsbelastning och därför är det avgörande att inte stirra sig blind på bokningar utan se individerna och vara känslig för signaler. Om man kan säga att vi har en policy i denna fråga så blir svaret: People first. Happy people leads to great products which leads to happy clients which generates profit."

Genomför ni regelbundet arbetsmiljöarbete och i så fall hur?

"Varje dag. Vi har resursplaneringsmöten varje vecka där vi ser över arbetsbelastning på individnivå och även tittar ett par veckor framåt så att vi kan komplettera där det behövs. Vi har ledningsgruppsmöten varannan vecka där People är en stående punkt och vi diskuterar hur personalen mår och presterar. Vi har tydliga målsatta nivåer avseende debiterbar tid och när vi ser att det avviker över tid genomför vi faktiska åtgärder."

Varför är det viktigt för er byrå att jobba med de här frågorna?

"Personalen är vår enda resurs. Kreativitet och innovation är vår leverans. Det ter sig självklart att om medarbetarna inte mår på topp levererar de inte på topp."

Hur bra anser ni er vara på att se och fånga upp problem när de uppstår?

"Bra. Men det är viktigt att inte se sig nöjd. Eftersom alla människor är unika räcker inte policys och processer. Vi måste konstant jobba för att se människan bakom rollen och leveransen."

Lotta Onajin, general manager, Edelman Deportivo.

Vad har ni för policies för att förebygga hög arbetsbelastning och stress?

"Arbetsbelastning är ett stort problem i vår bransch då vi lever på att leverera till våra uppdragsgivare. Det ligger i vår roll att vilja lösa situationer, och inte minst att ha en flexibel inställning till leverans. Det här ställer höga krav på såväl medarbetare som organisation."

"På Edelman Deportivo så jobbar vi aktivt med hur vi arbetar och hur vi kan förebygga stress. Hög arbetsbelastning kan hanteras när man som organisation är förberedd och har rätt processer och prioritering av arbetsinsatser på plats.

Våra policies vilar på följande:
- Resursplanering och prioritering varje vecka
- Vecko – och månadsuppföljning i team och ledningsgrupp med beläggningsanalys
- Ett pågående arbete kring hälsa och uppmuntran att lägga tid på "wellness" (bolaget bjuder på 1 h arbetstid i veckan att lägga på Wellness)"

Genomför ni regelbundet arbetsmiljöarbete och i så fall hur?

- Genomlysning löpande via såväl arbetstagarenkät som individuella samtal med gruppchefer och vd.
- Kontinurlig dialog mellan vår lokala Edelklubb (vi är kollektivavtalsanslutna) och ledning.
- Fokus på att bli bättre på lärande under arbetets gång. Ledningen uppmuntrar löpande utvärderingar och att vi delar learnings på vägen. Hur kan vi jobba bättre tillsammans för att skapa en ännu bättre arbetsplats? Vi är alla här för att vi tror på vad vi gör och att vi vill ha kul på vägen. Det är ett konstant arbete att lyckas med det!

Varför är det viktigt för er byrå att jobba med de här frågorna?

"Att ha en bra arbetsmiljö är avgörande för att lyckas. Nöjda kollegor = framgångsrika projekt = nöjda kunder = bra för affären (och inte minst för att fortsatt rekrytera talanger!)"

Hur bra anser ni er vara på att se och fånga upp problem när de uppstår?

"Det varierar. Ibland lyckas vi fånga det snabbt och ibland tar det längre tid. Allt beror på hur öppna just den individen, teamet eller gruppen är med det som inte funkar. Just därför är det så viktigt att jobba med kulturen att ha ett öppet och transparent klimat. I förra veckan hade vi i ledningsgruppen en sådan dragning där utgångspunkten var; TACK för att ni berättar vad som INTE funkar. Då kan vi ju göra något åt det!
Ett mantra som vi jobbar med löpande är: Säg det eller glöm det.

För ingen kan läsa tankar. Det är också individens ansvar att lyfta sådant som inte funkar. Då kan vi ju agera på det från ledningens håll!"

Jimmy Rodelind, vd Jung

Vad har ni för policyer för att förebygga överdrivet hög arbetsbelastning ochnegativ stress?

– Vi är övertygade om att bra ledarskap är nyckeln till både välmående och balans på jobbet. Sedan två år tillbaka är vi organiserade så att alla anställda har nära till sin ledare (varje personalansvarig har max sex medarbetare i sitt team) för att denne hela tiden ska kunna ha koll på hur medarbetarna mår vad gäller både arbetsbalans och yrkesutveckling.

– Vår utgångspunkt är att alla anställda ska trivas på Jung. Att jobba här ska samtidigt också ge utrymme för annat i livet. Vi strävar hela tiden efter att det ska råda en bra balans mellan arbete och fritid och på Jung uppmuntras alla till att söka inspiration och återhämtning utanför arbetet. Vi är övertygade om att det bidrar till att höja även den kreativ nivån på jobbet.

– I vår jämställdhetsplan har vi satt som en målsättning att ingen ska sluta på Jung på grund av utbrändhet, stress eller annan negativ arbetsrelaterad anledning. Varje medarbetare ska uppleva att balansen mellan arbete och fritid är rimlig och sund. Några konkreta verktyg. Vi använder för att uppnå detta är regelbundna medarbetarsamtal (varje månad), rätt förväntan på arbetstider (40 timmars arbetsvecka varav en friskvårdstimme) samt, vid behov, sjukförsäkring och hälsoförsäkring med möjlighet till professionellt samtalsstöd. Mycket handlar också om att sträva efter att alla medarbetare ska känna att det finns en social gemenskap och att vi hela tiden försöker efterleva våra värderingar om att vara schyssta och se varandra i vardagen, lyssna aktivt och delta helhjärtat.

Genomför ni regelbundet arbetsmiljöarbete och – i så fall – hur?

– Några exempel är de mer omfattande medarbetarsamtal som varje ledare håller med sina teammedlemmar en gång i kvartalet samt kortare månadsavstämningar och veckomöten i mindre team för att stämma av arbetsbelastning. Dessutom har vi forum för personalfrågor en gång i veckan, medarbetarundersökning två gånger per år och tidsredovisning som flaggar ifall någon är i riskzonen för att ha en osunt hög arbetsbelastning. Vi har även friskvårdstimme och uppmuntrar till olika friskvårdaktiviteter, bl.a. yoga en gång i veckan på kontoret.

– Sedan starten har vi på Jung alltid varit nyfikna. Inte bara på hur vi blir bättre på kommunikation utan också på hur vi kan bygga en plats där människor känner motivation och tillhörighet. Vi jobbar sedan några år tillbaka intensivt med utveckling och lärande för varje person som jobbar hos oss och ger individen konkreta verktyg inom både ledarskap och medarbetarskap. Om två veckor har vi t.ex. en halvdagsworkshop med hela kontoret på temat "hållbar prestation och välmående".

Varför är det viktigt för er byrå att jobba med de här frågorna?

– För att vi är stolta över alla som jobbar här och vill behålla branschens främsta talanger som också ska attrahera de fantastiska varumärken vi jobbar med. Vår uttalade ambition vara bäst i branschen på att få alla våra anställda att känna motivation, mening och välmående på jobbet.

Hur bra anser ni er vara på att se och fånga upp problem när de uppstår?
– Vi har märkt att ju mer aktivt vi jobbar med vår kultur och vår arbetsmiljö i stort, desto bättre blir vi på att fånga upp stressrelaterade problem i tid. Med det sagt är dock problemen i vår bransch högst närvarande och vi måste hela tiden jobba aktivt på att bli bättre på att lösa dem. Just nu jobbar vi mycket med att skapa en trygghet i gruppen som hjälper medarbetarna att bättre tå emot stressen och pressen som konsultvardagen ibland medför. Det är också viktigt att matcha våra värderingar med de kunder vi jobbar med.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev