lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Media

Regeringen dröjer med besked om evenemangslista

Publicerad: 23 oktober 2014, 07:36

Att stora sportevenemang inte kan ses av alla är någotsom debatterats flitigt.

Kravet på att allmänheten ska kunna se se vissa evenemang på tv – som exempelvis stora sportevenemang – kan skärpas, antyder budgetpropositionen.

Ämnen i artikeln:

Regeringen

MH

Magnus Helander


I dag finns ett förslag på att det borde göras en lista på evenemang som bör kunna ses av 80 procent av allmänheten. I budgeten citeras konstitutionsutskottets förslag på att höja den andelen ytterligare, men regeringen lovar i nuläget inget utan ska återkomma i frågan.

När MTG köpte loss OS-rättigheterna debatterades frågan om en evenemangslista flitigt i medierna.

SVT:s avgående vd Eva Hamilton har tidigare sagt att det inte får någon effekt om det genomförs enligt rapporten från Myndigheten för radio och tv där det räcker att 80 procent av folket har tillgång till sändande kanal.

– Det innebär att upp till två miljoner människor exkluderas från evenemang av nationell betydelse, har Hamilton sagt.

Budgettexten:

Evenemangslista
Riksdagen gav 2012 regeringen till känna att regeringen borde tillsätta en utredning om utformningen av en evenemangslista (bet. 2011/12:KU16, rskr. 2011/12:224). Den förra regeringen gav 2013 Myndigheten för radio och tv i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur en evenemangslista kan utformas. Myndig-hetens förslag redovisades i november 2013 och har därefter remissbehandlats. I maj 2014 gav riksdagen regeringen till känna att regeringen vid den fortsatta beredningen av myndighetens förslag borde beakta vissa synpunkter på försla-get som konstitutionsutskottet anfört, bl.a. att kraven bör skärpas så att en högre andel av allmänheten än den av myndigheten föreslagna (minst 80 procent) får tillgång till de evenemang som listan omfattar (bet. 2013/14:KU28, rskr. 2013/14:230).
Med anledning av riksdagens båda tillkänna-givanden i ärendet vill regeringen anföra följande. Radio- och tv-lagens (2010:696) bestämmelser om hur exklusiva rättigheter till tv-sändningar får utnyttjas innebär en möjlighet för regeringen att utforma föreskrifter om vilka evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället (evenemangslista). Bestäm-melserna har funnits i svensk lag sedan 1999, utan att någon lista hittills har införts. Det har inte ansetts finnas behov av en lista över skyddade evenemang. Regeringen konstaterar att remissutfallet är delat när det gäller frågan om en evenemangslista bör införas eller inte. Av dem som är för införandet av en lista anser dock flertalet, i likhet med konstitutionsutskottet, att myndighetens förslag till täckningskrav är otillräckligt. Regeringen avser att återkomma i denna fråga.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev