Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag04.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla jobb

Copy­writer/​skri­vande kom­mu­nikatör

WaterAid, Stockholm

Ansök nu

Wa­t­erAid söker copy­writer/​skri­vande kom­mu­nikatör med web­bkom­pe­tens, in­rik­t­ning in­sam­ling

Vill du jobba för att förändra människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen?

Är du in­tresserad av att en­gagera fler män­niskor och före­tag i Wa­t­erAids ar­bete genom att skriva medryckande, mark­nadsmäs­siga och säl­jande tex­ter? Har du dessu­tom er­faren­het av webbpub­licer­ing ty­cker vi att du ska söka den här tjän­sten.

I rollen som in­sam­lingscopy är din främ­sta uppgift att skapa en­gagerande kom­mu­nika­tion rik­tad till pri­vat­per­soner och före­tag genom att skriva tex­ter för alla våra kanaler; so­ciala me­dier (or­gan­iskt och köpt in­nehåll), webben, e-post samt ny­hets­brev. Du kom­mer även pro­duc­era, redi­g­era och analy­sera in­nehål­let på vår webb­plats och ans­vara för lö­pande up­p­da­teringar av in­nehåll.

Du är van att ar­beta med frå­gor som rör tonalitet, språk­lig stil och bud­skap. Du kom­mer självständigt men också i nära samar­bete med dina kol­le­gor pro­duc­era mål­grup­p­san­pas­sade tex­ter. Du är nog­grann och vet att kvaliteten och möj­ligheten till genom­slag ofta lig­ger i de­tal­jerna. Du har för­må­gan att göra det kom­plexa enkelt, en­gagerande och säl­jande. Du är med­veten om, och up­p­skat­tar, att skriftlig kom­mu­nika­tion är ett la­gar­bete där pres­tigelöshet, samar­bete och förståelse för mål­grup­pen är cen­tralt för att nå ett ly­ckat re­sul­tat.

Din bakgrund - kvalifikationer, erfarenheter och egenskaper

Vi söker dig som har ut­bild­ning inom copy­writ­ing, mark­nads­föring, PR, dig­i­tal kom­mu­nika­tion eller lik­nande. Du har minst tre års er­faren­het från motsvarande ar­bet­sroller som skribent och web­bredak­tör.

Du kan snabbt pro­duc­era en­gagerande och säl­jande mål­grup­p­san­pas­sade tex­ter med en självk­lar förståelse för hur kanalen påverkar in­nehål­let. Du up­p­skat­tar att jobba kreativt inom etabler­ade ru­ti­ner och ra­mar samt är struk­tur­erad i ditt tillvä­gagångssätt. Du har en god samar­bets­för­måga, är van vid att jobba med ko­rta dead­lines och tar gärna egna ini­tia­tiv. Du har er­faren­het av att hantera flera pro­jekt sam­tidigt. Du har goda kun­skaper inom söko­rd­sop­ti­mer­ing och därigenom er­faren­het av att analy­sera kom­mu­nika­tio­nens genom­slag.

Du kom­mer fram­förallt pro­duc­era tex­ter på sven­ska, men efter­som vi är en global or­gan­i­sa­tion krävs att du be­härskar både sven­ska och en­gel­ska i tal och skrift.

Du har god vana av att ar­beta med webbpub­licer­ing – det är meriterande om du har job­bat i Dru­pal eller lik­nande CMS tidi­gare. En­klare kun­skaper i html är ön­skvärt.

Du kom­mer att vara baserad på Wa­t­erAids kon­tor i Solna och till­höra vårt kom­mu­nika­tion­steam. Du rap­portera till kom­mu­nika­tion­schefen. Kom­mu­nika­tion­steamet består av fem kol­le­gor; kom­mu­nika­tion­schef, ans­varig för grafisk form och webb, in­nehåll­spro­du­cent och pressekreter­are, pol­i­cykom­mu­nikatör samt pro­jek­tledare för PR, event och en­gage­mang. Du kom­mer fram­förallt att jobba nära de som ans­varar för webb och in­nehåll­spro­duk­tion. Efter­som den här tjän­sten har in­rik­t­ning in­sam­ling kom­mer du även jobba nära kol­le­gorna i in­sam­ling­steamet.

Om tjänsten och ansökan

Tjän­sten är en allmän vis­stid­sanställ­ning på 12 må­nader, med goda möj­ligheter till för­längn­ing. Till­träde så snart som möjligt. Vi tänker oss heltid men kan vara flex­i­bla om du är rätt per­son men inte har möj­lighet att ar­beta full tid.

Har du frå­gor om tjän­sten, tveka inte att ta kon­takt med Mag­dalena Ols­son, kom­mu­nika­tion­sans­varig, på tele­fon 073-667 93 31 eller magdalena.olsson@wateraid.se (Mel­lan den 30 juni-27 juli är vi på se­mes­ter och kan inte svara på frå­gor.)

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till work@wateraid.se så snart som möjligt men senast den 2 augusti. Skriv ”copywriter/webb” i ämnesraden när du skickar in din ansökan.

Facklig företrädare Unionen: Ida Berndtros, ida.berndtros@wateraid.se, 08-677 30 39

Vi ser fram emot din ansökan!

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos WaterAid
Det är vik­tigt att du kän­ner dig trygg när du läm­nar in­for­ma­tion om dig själv till oss i Wa­t­erAid när du söker ar­bete här. Vi tar stor hän­syn till sky­d­det av den per­son­liga in­tegriteten.
Dina per­son­uppgifter kom­mer bara att an­vän­das inom Wa­t­erAid och av per­soner som ar­be­tar med rekry­ter­ing. Wa­t­erAid är per­son­uppgift­sans­varig och ans­varar därmed för be­han­dlin­gen av per­son­uppgifter en­ligt datasky­ddslags­tift­nin­gen. 
Har du generella frå­gor om Wa­t­erAids rekry­ter­ing­sprocesser kan du vända dig till Ekonomi- och ad­min­is­tra­tionsans­varig 
lisa.hal­lars@wa­t­eraid.se.
Per­son­uppgifterna kom­mer att an­vän­das för rekry­ter­ingsän­damål. Den rättsliga grun­den för be­han­dlin­gen av dina per­son­uppgifter är Wa­t­erAids berät­ti­gade in­tresse av att ad­min­istr­era och doku­mentera rekry­ter­ing­sprocessen, och i vissa fall sam­ty­cke. Efter avs­lu­tad rekry­ter­ing arkiveras uppgifterna för att kunna an­vän­das vid ett eventuellt överk­la­gande av rekry­terin­gen en­ligt till ex­em­pel diskrim­iner­ingslags­tift­nin­gen. När möj­ligheten att överk­laga inte län­gre finns, kom­mer in­for­ma­tio­nen att raderas. 
Föl­jande per­son­uppgifter kom­mer att la­gras i rekry­ter­ings­data­basen: Ditt CV och ditt per­son­liga brev och an­nan in­for­ma­tion som du läm­nar till oss så som be­tyg och in­tyg. Dessu­tom kan vi komma att reg­istr­era an­teck­ningar från in­ter­vjuer, sam­tal med ref­er­ensper­soner och re­sul­tat från per­son­lighet­stester.
Du har rätt att utan kost­nad få in­for­ma­tion om vilka per­son­uppgifter som finns reg­istr­erade om dig själv i Wa­t­erAids rekry­ter­ings­data­bas. Skicka din begäran till 
lisa.hal­lars@wa­t­eraid.se. Om du anser att nå­gon uppgift om dig är fe­lak­tig eller missvisande, bör du kon­takta oss omedel­bart. Du kan även med­dela oss om du på nå­got sätt vill be­gränsa hanterin­gen av dina per­son­uppgifter, in­vända mot be­han­dlin­gen eller radera dem. 

Publicerad 2020-06-30

Ansök nu