Under närmast kuppartade former utsåg förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR ny tv-ordförande. Det glest besökta styrelsemötet förvandlades till extra bolagsstämma, varvid Göran Johnsson klubbades igenom.

Göran Johnsson sitter redan i SVT:s styrelse och är ordförande i pr-nätverket Rådhusgruppen. Han avgick nyligen som ordförande i Arbetarrörelsens tankesmedja, där han ersattes av Kerstin Alnebratt som sitter i SVT:s styrelse.

Mot beslutet att omvandla styrelsen till stämma reserverade sig moderaten Mats Johansson och förslog bordläggning. Han röstades ner och deltog därför inte i beslutet att utse Göran Johnsson.

– Det förvånar mig. Det är en tilltagande politisering när en ordförande avgår för att leda socialdemokraternas programarbete och ersätts av en person som är nyss avgången som ordförande i Arbetarrörelsens tankesmedja.

– Målet är ju att avpolitisera public service. Det här är raka motsatsen.

Resumé har utan resultat sökt förvaltningsstiftelsens ordförande Sven-Christer Nilsson för att höra vad som föranlett den extraordinära åtgärden att omvandla styrelsemötet till bolagsstämma.