Med anledning av Dagens Industris granskning skickade Arbetsförmedlingen i dag vid lunchtid ut ett pressmeddelande eftersom man inte fått in ett genmäle i DI.

”Dagens Industri har i ett antal artiklar hävdat att Arbetsförmedlingen har rundat lagen om offentlig upphandling vid minst två tillfällen. Arbetsförmedlingen har bestridit påståendet och begärt rättelse alternativt genmäle i tidningen, men hittills blivit nekad”, skriver Arbetsförmedlingen.

– Det är beklagligt att Dagens Industri så ensidigt bygger upp sin story på en källa, Nowa Kommunikation, som har riktat ett skadeståndskrav mot Arbetsförmedlingen. Men för att bringa klarhet i denna historia är det mycket bra att Konkurrensverket granskar våra upphandlingar, säger Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlings generaldirektör i pressmeddelandet.

Arbetsförmedlingens genmäle som man inte fått in i DI:

"I går (onsdag) skrev DI om Arbetsförmedlingens upphandling av mediebyråer. Bilden som gavs – att Arbetsförmedlingen rundar lagen – vänder vi oss mot.

En myndighet kan välja att inte använda sig av ett statligt ramavtal, om man bedömer att man kan få ett bättre avtal genom att göra en egen upphandling. Avsteget från det statliga ramavtalet ska då anmälas till Kammarkollegiet.

Vad gäller den upphandling som resulterade i att Arbetsförmedlingen slöt avtal med Lowe Brindfors, var vi i behov av en mer omfattande tjänst än den som fanns tillgänglig genom det statliga ramavtalet. Utifrån det behovet bedömde vi att vi kunde få ett bättre avtal om vi upphandlade de tjänster vi hade behov av som en helhet.

I samband med annonseringen av upphandlingen hade vi kontakt med Kammarkollegiet och informerade dem om att vi planerade att göra avsteg från det statliga ramavtalet. Vi anser därför att vi har uppfyllt kravet på att meddela avsteg till Kammarkollegiet.

Även det ramavtal som vi använde för att avropa Gullers med underleverantörer är upphandlat i enlighet med gällande upphandlingsregler."

– Vi är mycket noggranna med att följa lagstiftningen kring upphandling. Vi välkomnar därför en eventuell granskning från Konkurrensverkets sida. För oavsett om ett misstag har inträffat i en upphandling gjord av Arbetsförmedlingen eller annan upphandlande myndighet är det viktigt att det kommer fram så att brister snabbt rättas till, säger Angeles Bermudez-Svankvist.