MTG redovisar en försäljning på 2940 (3106) miljoner kronor under det tredje kvartalet i år. En försämring på fem procent (eller -1 procent exklusive valutaeffekter) jämfört med 2011.

Rörelseresultatet, exklusive resultatandelar i intressebolag, uppgår till 288 (358) miljoner kronor under perioden. Det totala rörelseresultatet landar på 422 (526) miljoner.

Under årets första nio månader ligger MTG:s försäljning på 9716 (9762) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgår till 1181 (1382) miljoner kronor exklusive resultatandelar i intressebolag.

I kvartalsrapporten kommenterar den nya koncernchefen Jørgen Madsen Lindemann resultatet:
– Alla segment inom broadcasting fortsatte att växa i kvartalet exklusive valutakurseffekter, med undantag för den skandinaviska fri-TV-verksamheten, vilken påverkades negativt av en försämring av den danska reklammarknaden, samt lägre marknadsandelar i Sverige och Norge.

Rörelseresultatet i Fri-tv Skandinavien uppgick till 135 (216) miljoner kronor under kvartalet.
Han fortsätter:
– Koncernens rörelsekostnader ökade något jämfört med föregående år exklusive valutakurseffekter på grund av ökade kostnader för vår nordiska betal-TV-verksamhet i samband med investeringar i nya kanaler, en ytterligare förstärkning av vårt innehåll och de pågående investeringarna i Viaplay. Rörelseresultatet för den totala verksamheten minskade därför jämfört med föregående år.